Stagar för Lidköpings dataförening Bildad 2001
Stadgarna reviderade vid årsmöte 2009

Reviderade paragrafer

§4 ”Syfte” och §5 ”Verksamhet” sammanfogas under ny rubrik ”4§ Ändamål”.
§6 ”Verksamhetsmål” stryks helt.
§7 ”ideell förening” ersätts med ny rubrik 5§ ”Föreningsform” och innehållet anpassas till den nya strukturen med en styrelse.
§8 ”Sammansättning” byter paragrafnummer till 6§ men behåller samma rubrik som tidigare.
§9 ”Beslutande instanser” ändras till 7§ ”Beslutande organ” och innehållet ändras för att passa till den nya strukturen med en styrelse.
§10 ”Firmateckning” ändras till 8§ ””Firmateckning” och innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§11 ”Verksamhetsår och räkenskapsår” ändras till 9§ ”Verksamhets- och räkenskapsår” och innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§12 ” Revision” ändras till10§ ”Revision” och innehållet änras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§13 ”Stadgar” delas upp på 11§ ”Stadgetolkning” och 12§ ”Stadgeändring” och innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
13§ ”Skiljeklausul” tillkommer i dessa nya stadgar.
§14 ”Upplösning av förening2 Behåller paragrafnumret men innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§15 ”Ansökan om medlemskap” byter rubrik till 15§ ”Medlemsskap”, §16 ”Utträde” och §17 ”Uteslutning” behåller sina rubriker. Samtliga paragrafers innehåll ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§18 ”Rättigheter och skyldigheter” byter rubrik till 18§ ”Medlemmens rättigheter och skyldigheter” samt innehållet ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§19 ”Medlemsavgift” stryks helt och dess innehåll återfinns istället under 18§ ”medlemmens rättigheter och skyldigheter”.
§20 #Medlemskort” stryks helt och innehållet upphör.
§21 ”Tidpunkt” och §22 ”Kallelse” sammanslås till 19§ ”Tidpunkt och kallelse” och innehålletn ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§23 ”Förslag till ärenden” ändras till 20§ ”Förslag till ärenden att behandla vid årsmöte” och innehållet ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§24 ”Rösträtt” ändras till 21§ ” Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte” och innehållet ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§25 ”Beslutsförhet” ändras till 22§ ”Beslutsförhet” och innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§26 ”Beslut och omröstning” ändras till 23§ ” Beslut och omröstning” och ninnehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§27 ”Valbarhet” ändras till 24§ ”Valbarhet” och innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§28 ”Ärenden” ändras till 25§ ”Ärenden vid årsmötet” och innehållet ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§29 ”Extra årsmöte” ändras till 26§ ”Extra årsmöte” och texten ändras för att passa den nya strukturen med en styrelse.
§30 ”Valberedning” byts 27§ ”Valberedningens sammansättning och åligganden” och texten ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
28§ ”Revisorns åligganden” tillkommer som ny paragraf.
§31 ”Sammansättning” ändras till 29§ ”Sammansättning” och texten ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§32 ”Åligganden” ändras till 30§ ”Styrelsens åligganden” och texten ändras för att bättre passa den nya strukturen med en styrelse.
§33 till och med §39 ersätts med 31§ ”Kallelse, beslutsmässighet och omröstning” samt 32§ ”Överlåtelse av beslutanderätten”.

Allmänna bestämmelser

1§ Föreningens namn
Föreningens namn är Lidköpings dataförening.

2§ Initialer
Lidköpings dataförening och dess organ använder initialerna LDF.

3§Hemort
Lidköpings dataförening och dess organ har sin hemort i Lidköping.

4§ Ändamål
Ändamålet med Lidköpings dataförening skall vara att verka för ökad förståelse för datorer och it – teknik som en intressant och berikande fritidssysselsättning och hobby för datorintresserade personer i alla åldrar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas på en ideell och demokratisk basis och skall ej ha någon partipolitisk eller religiös bindning.

All verksamhet inom föreningen skall bedrivas under nyktra och ordnade former och vara öppna för alla som stöder ändamålet med föreningen.

5§ Föreningsform
Lidköpings dataförening skall vara en ideell och demokratisk förening.

6§ Sammansättning
Lidköpings dataförening består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar..

7§ Beslutande organ
Lidköpings dataförenings beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

8§ Firmateckning
Lidköpings dataförenings firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt.

9§ Verksamhets- och räkenskapsår
Lidköpings dataförenings verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kallenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar emellertid perioden mellan två ordinarie årsmöten.

10§ Revision
Lidköpings dataförenings verksamhet skall granskas av en revisor utsedd av årsmötet.

Styrelsen skall närhelst revisorn så önskar tillhandahålla föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll medlemsmatrikel samt övriga handlingar.

11§ Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§12 Stadgeändring
För ändring sv dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får lämnas av såväl enskilld medlem som av styrelsen.

Förslag till ändring sv stadgarna skall skriftligen vara årsmötet tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

13§ Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.
14§ Upplösning av föreningen
För upplösning av Lidköpings dataförening krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till upplösning av Lidköpings dataförening får lämnas av såväl enskild medlem som av styrelsen.

Förslag till upplösning av Lidköpings dataförening skall skriftligen vara årsmötet tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Sker upplösning av Lidköpings dataförening skall räkenskaper och övriga handlingar arkiveras av föreningens sist valda ordförande under en period av tre år.

I beslut om upplösning av Lidköpings dataförening skall anges hur föreningens tillgångar, efter dat att eventuella skulder betalats, skall användas. Röstberättigade medlemmar har att ta ställning till följande möjligheter:

1: Att låta annan förening med likartad inriktning överta föreningens tillgångar.

2: Att föreningens tillgångar auktioneras ut och behållningen skänks till ett överenskommet välgörande ändamål.

3: Att föreningens tillgångar fördelas bland föreningens medlemmar.

Medlemskap

15§ Medlemsskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsmatrikeln. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

16§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sadana fall genom att personen avförs från medlemsmatrikeln.

17§ Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur fföreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen under en viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iakta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

18§ Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas för föreningens medlemmar.

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.

Medlem har inte rätt till föreningens behållning eller egendom.

Medlem skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte

19§ Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

20§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

21§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Eventuellt övriga deltagare på årsmötet kan av mötet ges yttrande- och förslagsrätt.

22§ Beslutsförhet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på årsmötet.

23§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 12§ första stycket och 14§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den eller de som erhållit högst antal röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för årsmötet om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

24§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

25§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1: Upprop och fastställande av röstlängd
2: Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3: Val av protokolljusterare och rösträknare
4: Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
5: Fastställande av dagordning
6:a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
7: Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9: Fastställande av medlemsavgifter
10: Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11: Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12:a) Val av ordförande för en period av 2 år (första gången på 2 år)
b) Val av kassör för en period av 2 år (första gången på 1 år)
c) Val av sekreterare för en period av 2 år (första gången på 2 år)
d) Val av ledamot för en period av 2 år (första gången 1 på 1 år + 1 på 2 år)
e) Val av suppleant för en period av 2 år (första gången 1 på1 år + 1 på 2 år)
f) Val av 1 revisor för en period av 1 år
g) Val av 2 ledamöter av valberedningen för en period av 1 år varvid en skall utses till sammankallande
13: Avslutning
Ingenting utöver des som nämns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

26§ Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt vid extra årsmöte gäller som för ordinarie årsmöte.

Valberedningen

27§ Sammansättning och åligganden
Valberedningen består av en sammankallande ledamot samt en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när den sammankallande ledamoten så begär. Valberedningen skall senast 4 veckor innan årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast på årsmötet skall valberedningen meddela de röstberättigade medlemmarna sitt förslag.

Revisorerna

28§ Revisorns åligganden
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöten. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

29§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordföranden och andra befattningshavare som kan behövas. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning till och med kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

30§ Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

1: tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iaktas.
2: verkställa av årsmötet fattade beslut
3: planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
4: ansvara för och förvalta föreningens medel
5: tillställa revisorn erforderligt material enligt stadgarna
6: förbereda årsmöte

31§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller efter dat att halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende får avgöras genom skriftlig omröstning. Särskilt protokoll skall då upprättas och bifogas protokollet vid nästkommande styrelsemöte. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och av en särskilt för mötet utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokiollet.

32§ Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till en enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

E-Sportcenter

Veckans öppettider:

Måndag Stängt
Tisdag Stängt
Onsdag Stängt
Torsdag Stängt
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Facebook